0544514298

מדיניות פרטיות

1. כללי

p

1. מדיניות פרטיות

מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשים בעלי האתר במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידם בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2. איסוף ושימוש במידע

2.3. איסוף ושימוש במידע

מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, יהיו רשאים בעלי האתר לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לבעלי האתר לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.

2.1. איסוף ושימוש במידע

בעלי האתר רשאים לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי בעלי האתר, מי מטעמם ו/או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה בעלי האתר לא ימסורו את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאים בעלי האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיהם הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

2.1. איסוף ושימוש במידע

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו בעלי האתר רשאים לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן.

2. איסוף ושימוש במידע

2.1. איסוף ושימוש במידע

בעלי האתר רשאים לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי בעלי האתר, מי מטעמם ו/או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה בעלי האתר לא ימסורו את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאים בעלי האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיהם הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

2.1. איסוף ושימוש במידע

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו בעלי האתר רשאים לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן.

2.3. איסוף ושימוש במידע

מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, יהיו רשאים בעלי האתר לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לבעלי האתר לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.

3. מסירת מידע לצד שלישי

Z

3.4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

Z

3.5. בכל מקרה בו יסבורו בעלי האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של בעלי האתר, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.

Z

3.6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה בעלי האתר לצד שלישי את פעילותם ו/או את זכויותיהם וחובותיהם כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות בעלי האתר להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

Z

3. מסירת מידע לצד שלישי

בעלי האתר ינקוטו באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

Z

3.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

Z

3.2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין.

Z

3.3. בשל צו שיפוטי המורה לבעלי האתר למסור את המידע לצדדים שלישיים.

Z

3. מסירת מידע לצד שלישי

בעלי האתר ינקוטו באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

Z

3.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

Z

3.2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין.

Z

3.3. בשל צו שיפוטי המורה לבעלי האתר למסור את המידע לצדדים שלישיים.

Z

3.4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

Z

3.5. בכל מקרה בו יסבורו בעלי האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של בעלי האתר, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.

Z

3.6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה בעלי האתר לצד שלישי את פעילותם ו/או את זכויותיהם וחובותיהם כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות בעלי האתר להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

4. תכנים, כתבות ופרסומות

4. באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי (כהגדתו בתנאי השימוש) והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

5. אבטחת מידע

~

5. בעלי האתר מטמיעים ומיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת בעלי האתר מבהירים, כי אינם מתחייבים, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של בעלי האתר וכי ידוע למשתמש שבעלי האתר לא ישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.